RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

תקן חשבונאי חדש עשוי להגדיל את הבונוסים למנהלים בחברות ציבוריות

תקן חשבונאי חדש עשוי להגדיל את הבונוסים למנהלים בחברות ציבוריות

הנחיה חדשה של חשבונאות IFRS מנטרלת הוצאות חכירה של נכסים, מה שיגדיל את רווח ה-EBITDA בדו"חות הכספיים - ואת הבונוסים הנגזרים ממנו

thumbnails-article4.jpg

המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית (IFRS) פירסם תקן חדש שלפיו חכירת נכס של חברה תטופל בדו"חות הכספיים של החוכר, בדומה לעסקה של רכישת נכס באשראי, וזאת למשך תקופת החכירה.

עד היום חכירה נחשבה להוצאה, ובהתאם הופחתו בגינה העלויות הכספיות מדו"ח הרווח וההפסד. המשמעות החשבונאית של התקן החדש היא הגדלת המאזן כתוצאה מרישום הנכס (זכות השימוש בנכס החכור) כנגד התחייבות (המחויבות לשלם את תשלומי החכירה). בדומה לכל תקני ה-IFRS, התקן החדש חל בעיקר על חברות שיש לציבור עניין בהן, כמו חברות ציבוריות וממשלתיות.

חכירת נכס מהווה עסקה שגרתית בעולם העסקים. כך למשל, רשתות אופנה נוהגות לשכור חנות בקניונים; חברות תעופה חוכרות את מרבית המטוסים שלהן; וחברות הליסינג לרוב נהנות מהנוהג בישראל לחכור כלי רכב חדשים לחברי ההנהלה הבכירה של החברות.

שפת החשבונאות נועדה לשקף את מצב העסקים ואת תוצאות הפעילות של חברה. עם זאת, לעתים שינויים חשבונאיים עשויים להוביל לשינוי כלכלי, כאשר עסקה מסוימת נגזרת מכלל חשבונאי. במקרה זה מי שעשויים ליהנות מהתקן הם מנהלי החברות. בהתאם לתקן החדש, עלות חכירת הנכס לא תירשם בסעיף "דמי חכירה" כבעבר, אלא בסעיפי הפחת והמימון. כפועל יוצא, הרווח הגולמי והתפעולי של החברה יגדלו. נוסחת הבונוס של חלק ממנהלי החברות נגזרת מה-EBITDA (הרווח לפני ריבית, מס הכנסה ופחת) - ולכן עלייה בו תגדיל גם את הבונוס הנגזר ממנו. ה-EBITDA הוא מדד מקובל לניתוח רווח תפעולי. רווח זה מחושב, בין היתר, לאחר התאמת הוצאות פחת בגין רכוש קבוע, מתוך תפישה שבהוצאות הפחת אין זרימה של מזומנים - ולכן אינן אמורות להיכלל באותו רווח תפעולי.

רו"ח שמואל (סמי) נייברג, שותף בכיר במשרד RSM שיף הזנפרץ ושות' אמר: "אני בטוח כי בטווח הקצר שינוי התקן החשבונאי יגרום לטלטלה מסוימת בהגדלת הרווחים לצורך חישוב התגמול של נושאי המשרה, אך אני מניח כי בעלי המניות יתאימו בעתיד את מודל התגמול למנהלים - בהתאמה למציאות החשבונאית לפני שינוי התקן".

 

לכתבה שפורסמה בדה-מרקר - לחץ/י כאן.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר