RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

ניכויים וזיכויים בשל הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות

עצמאים - הפקדות מקסימאליות המזכות בהטבת מס לקצבה וקרנות השתלמות

 • הפקדות לקופת גמל לקצבה

ניכוי בגין הפקדה בקופ"ג

עמית מוטב
11% מתקרת הכנסה בסך 208,800 ₪ (בשנת 2016). דהיינו, סכום ההפקדה שבגינה יינתן ניכוי הינו 22,968 ₪.

זיכוי בגין הפקדה בקופ"ג

עמית מוטב
5% מתקרת הכנסה בסך 208,800 (בשנת 2016). דהיינו, סכום ההפקדה שבגינה יינתן זיכוי הינו 10,440 ₪.
על מנת לקבל את הטבות המס חייב העמית להפקיד בקופ"ג לקצבה, בסכום שלא פחת מ - 16% מהשכר הממוצע (9,464 ₪ לחודש בשנת 2016) ובמונחים שנתיים סך של 18,171  ₪   (9,464*12*16%)}.

סה"כ סכום ההפקדה בגינו יתקבלו ההטבות במס המקסימליות (ניכוי + זיכוי) מסתכם לסך של 33,408  ₪.

 • הפקדות לקרן השתלמות

קרן השתלמות לעצמאים

יותרו בניכוי סכומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים עד לשיעור של 7% מהכנסתו הקובעת, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל- 2.5% מהכנסתו הקובעת.
בשנת 2016, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד בקרן השתלמות הינו 18,270 ש"ח (7% מההכנסה הקובעת בסך 261,000 ₪).

 

הפרשות חברה בגין בעלי השליטה שתותרנה כהוצאה

 • הפרשת חברה למרכיב תגמולים בקופ"ג לקצבה עבור בעל שליטה
  ההוצאה החודשית המותרת בניכוי לחברה בגין הפרשות למרכיב תגמולים בקופ"ג לקצבה בגין בעל שליטה הינה עד 7.5% מהשכר, עד לתקרה של פעמים וחצי השכר הממוצע במשק (תקרת שכר חודשית - 23,660 ₪, תקרת שכר שנתית - 283,920 ₪ בשנת 2016). 
   
 • הפרשה לפיצויים עבור בעל שליטה
  ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפרשה לפיצויים בעבור בעל שליטה הינה עד 12,230 ₪ לשנה (בשנת 2016).
   
 • הפרשה לקרן השתלמות עבור בעל שליטה
  ההוצאה המותרת בניכוי לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות עבור בעל שליטה – עד 4.5% משכר שנתי מקסימאלי בסך 188,544 ₪ לשנה (בשנת 2016).

 


מחלקת המיסים של RSM שיף הזנפרץ ושות' רוח' מעניקה שירותים של ליווי וייעוץ מקצועי לעצמאים וחברות בתחומים של מיסוי ישראלי ובינלאומי וביניהם: מתן חוות דעת בסוגיות מס שונות, ייעוץ וטיפול במקרים של הליך גילוי מרצון, תכנוני מס וייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי, בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות מרשות המיסים (פרה-רולינג) בנושאים שונים, ייעוץ בדיוני שומה, ליווי עסקאות, יעוץ וליווי לחברות המעוניינות לבחון זכאותן להטבות מס ע"פ החוק לעידוד השקעות הון ועוד.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר