RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

עדכון מיוחד - נותרו 40 יום בלבד להגשת ההצהרה בגין מס ריבוי דירות

לקוחות וידידים יקרים,

החל מיום 1 בינואר 2017 מוטל מס על יחיד שהינו בעלים של שלוש דירות או יותר.

על פי החוק,  מס ריבוי דירות יוטל  על יחיד או על תא משפחתי שבבעלותו שלוש דירות או יותר ושכלל חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה.

המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות לפי בחירתו.

שיעור המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב ע"פ נוסחה שנקבעה בחוק, כשהוא מוכפל בחלק שבבעלותו של החייב ובחלק היחסי מהשנה בה היה בעלי הדירה (ככלל, החיוב הינו שנתי למעט מכירות/רכישות במהלך השנה).

החוק קובע כי המס לא יעלה על 18 אלף שקל לדירה לשנה. בנוסף נקבעו בחוק מקרים בהם יחול פטור מהמס וכן מקרים בהם יחול חיוב במס חלקי בלבד.

ברצוננו להעיר את תשומת ליבכם כי את ההצהרה יש להגיש לרשות המסים עד ולא יאוחר מיום 31 במרץ 2017, (31/3/2017) ואת המס יש לשלם בכל שנה החל משנת 2017 בשני תשלומים שווים: האחד עד 30/6 והשני עד 31/12.

מחלקת המיסים של RSM שיף הזנפרץ ושות' רוח' תשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בהכנת המסמכים והאישורים הנדרשים, הגשת ההצהרה ובעיקר בנושא הדיונים עם רשויות המס לשם השגת הסדר אופטימלי בדבר סכום המס שיוטל.

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת  המיסים של משרדנו,

במייל או בטלפון : 03-7919111

לחוזר מחלקת מיסים בנושא - לחצ/י כאן

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר